chloroxuron linuron monolinuron
chlortoluron methabenzthiazuron neburon
diuron metobromuron tebuthiuron
isoproturon metoxuron thiazafluron