2, 4, 5-T THALLIUM TOADS (amphibians)
TEBUTAM THIABENDAZOLE TOBACCO
TEBUTHIURON THIAZAFLURON TOXAPHENE
TEMEPHOS THIODICARB TRE-ALLATE
TERBACIL THIOFANOX TRIAZINES
TERBUMETON THIOPHANATE-METHYL TRICHLORFON
TERBUPHOS THIRAM TRIFLURALIN
TERBUTHYLAZINE THORN APPLE TULIP
TERBUTRYN THUJA TURPENTINE (Oil of)