Stroke volume = end diastolic volume - end systolic volume

stroke volume .

Ejection fraction (%) = end- diastolic volume x 100

total stroke volume - forward stroke volume

Regurgitant fraction (%) =total stroke volumex 100

Fig. 1.8 Ejection fraction and regurgitant fraction.